POLITYKA PRYWATNOŚCI – POL-OSTEG SP. z o.o.

1. Deklaracja

Zasadą Pol-Osteg sp. z o.o, zwanych w dalszej części niniejszej Polityki „Pol-Osteg sp. z o.o”, jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

Pol-Osteg sp. z o.o działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Kwestie związane z przetwarzaniem danych w ramach zakupionych produktów lub usług regulowane są odrębnymi procedurami oraz umowami.

Pol-Osteg sp. z o.o jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie firmy Pol-Osteg sp. z o.o.

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Ochrona danych osobowych stanowi dla nas znak jakości uwzględniający potrzeby klienta. Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie Państwa praw dóbr osobistych jest dla nas istotne.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcielibyście Państwo skorzystać z usług Spółki za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne.

Dane podawane przez Państwa w przypadku korzystania z naszych usług przetwarzane są zgodnie  z każdorazowo aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Jako Spółka odpowiedzialne za przetwarzanie danych ustaliliśmy środki techniczne
i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z usług naszej Spółki nie przekazując w tym celu danych za pośrednictwem strony internetowej, możliwe jest nawiązanie z nami kontaktu telefonicznego.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem gromadzonych danych jest spółka „POL-OSTEG” sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Filtrowa 25 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115604, NIP: 554-023-07-98, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z Pol-Osteg sp. z o.o bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na strony Pol-Osteg sp. z o.o w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, programów i usług, bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

4. Pozyskiwanie danych osobowych

– bezpośrednio od Państwa,

– ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

– Pol-Osteg sp. z o.o może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Pol-Osteg sp. z o.o. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, spółka Pol-Osteg sp. z o.o zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych


Spółka przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe;
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

6. Cele przetwarzania danych osobowych

6.1 Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • celem spełnienia wymagań prawnych związanych z zatrudnieniem
 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo ze Spółką,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. spełnienia obowiązków w przy wystawienia faktury lub rachunku,
 • w celach marketingowych produktów i usług Spółki,

6.2 Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:

 • w celu marketingu podmiotów trzecich,
 • w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Spółka współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,
 • w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Pol-Osteg sp. z o o.

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Pol-Osteg sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

8. Udostępnianie danych osobowych

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez Pol-Osteg sp. z o.o tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

9. Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach Pol-Osteg sp. z o.o może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z Pol-Osteg sp. z o.o osobom trzecim. W szczególności Pol-Osteg sp. z o.o może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

 • na wniosek Użytkownika;
 • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego;
 • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości;
 • w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem Pol-Osteg sp. z o.o; lub
 • w innych podobnych okolicznościach.

10. Ochrona danych

Pol-Osteg sp. z o.o wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu Pol-Osteg sp. z o.o wykorzystuje połączenie szyfrowane. Pol-Osteg sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

11. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione w pkt powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Pol-Osteg sp. z o.o (adres podany na stronie www, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”) oraz pocztą elektroniczną na adres: privacy@pol-osteg.pl

12. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Pol-Osteg sp. z o.o przetwarza dane osobowe,  prosimy kierować na adres mailowy naszego inspektora ochrony danych osobowych: privacy@pol-osteg.pl.

Data publikacji: 25.05.2018